نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(47.85%) 847
عالی
(9.943%) 176
خوب
(4.067%) 72
متوسط
(23.78%) 421
ضعیف
(14.35%) 254
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1770