نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(47.52%) 875
عالی
(9.722%) 179
خوب
(4.236%) 78
متوسط
(24.33%) 448
ضعیف
(14.17%) 261
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1841