نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(47.85%) 825
عالی
(10.09%) 174
خوب
(4.002%) 69
متوسط
(23.37%) 403
ضعیف
(14.67%) 253
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1724