نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(48.51%) 622
عالی
(11.46%) 147
خوب
(4.446%) 57
متوسط
(21.29%) 273
ضعیف
(14.27%) 183
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1282