نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(48.57%) 714
عالی
(10.74%) 158
خوب
(4.149%) 61
متوسط
(22.04%) 324
ضعیف
(14.48%) 213
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1470