نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(48.24%) 645
عالی
(11.36%) 152
خوب
(4.487%) 60
متوسط
(21.54%) 288
ضعیف
(14.36%) 192
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1337