نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(47.81%) 788
عالی
(10.43%) 172
خوب
(4.004%) 66
متوسط
(23.05%) 380
ضعیف
(14.68%) 242
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1648