نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(47.37%) 884
عالی
(9.699%) 181
خوب
(4.287%) 80
متوسط
(24.38%) 455
ضعیف
(14.25%) 266
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1866