نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(47.85%) 805
عالی
(10.22%) 172
خوب
(3.983%) 67
متوسط
(23.18%) 390
ضعیف
(14.74%) 248
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1682