نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(48.68%) 701
عالی
(10.76%) 155
خوب
(4.236%) 61
متوسط
(22.01%) 317
ضعیف
(14.30%) 206
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1440