نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(47.68%) 864
عالی
(9.768%) 177
خوب
(4.139%) 75
متوسط
(24.06%) 436
ضعیف
(14.34%) 260
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1812