نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(48.58%) 686
عالی
(10.90%) 154
خوب
(4.320%) 61
متوسط
(21.81%) 308
ضعیف
(14.37%) 203
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1412