نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(48.44%) 638
عالی
(11.46%) 151
خوب
(4.403%) 58
متوسط
(21.18%) 279
ضعیف
(14.50%) 191
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1317