نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(47.86%) 853
عالی
(9.876%) 176
خوب
(4.096%) 73
متوسط
(23.84%) 425
ضعیف
(14.30%) 255
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1782