نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(47.54%) 871
عالی
(9.770%) 179
خوب
(4.203%) 77
متوسط
(24.29%) 445
ضعیف
(14.19%) 260
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1832