نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(48.56%) 660
عالی
(11.18%) 152
خوب
(4.488%) 61
متوسط
(21.55%) 293
ضعیف
(14.20%) 193
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1359