نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(47.97%) 734
عالی
(10.65%) 163
خوب
(4.052%) 62
متوسط
(22.41%) 343
ضعیف
(14.90%) 228
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1530