نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(47.50%) 877
عالی
(9.696%) 179
خوب
(4.225%) 78
متوسط
(24.37%) 450
ضعیف
(14.19%) 262
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1846